Huishoudelijk reglement TVS

Tafeltennis Vereniging Scherpenzeel - Opgericht 15 december 1975 - Koninklijk goedgekeurd 13 mei 1976 - Lid N.T.T.B.

WELKOM BIJ T.V.S.

Tafeltennisvereniging T.V.S. uit Scherpenzeel is een gezellige recreatieve vereniging die zowel met senioren- en jeugdteams aan de competities deelneemt in het district Midden Nederland. Er worden jaarlijks twee competities gespeeld, de eerste van september tot december, de tweede van januari tot april.

De vereniging is aangesloten bij de NTTB. De NTTB is onze landelijke tafeltennisbond. Door dit lidmaatschap krijgt ieder TVS-lid een NTTB-leden pas.

Naast competitiespelers kent T.V.S. ook diverse recreanten, leden die elke week op maandagavond gezellig een beetje aan lichaamsbeweging doen. Daartoe bestaat de gelegenheid van 20:00 uur tot 23:30 uur in de Breehoek. Deze avond biedt een uitstekende gelegenheid om met andere leden kennis te maken.

Hieronder schemaverdeling van speeldagen en speeltijden.

maandagavond van 19:00 uur tot 20:00 uur (gehele seizoen voor junioren)

maandagavond van 20:00 uur tot 23:30 uur (gehele seizoen voor senioren)

zaterdagochtend van 10:00 uur tot 13:00 uur (alleen tijdens thuiswedstrijden jeugdcompetitie)

Voor en na het tafeltennissen kun je terecht in de sfeervolle kantine van de Breehoek. Na het tafeltennissen kun je gebruik maken van de douchefaciliteiten van de Breehoek.

Zoals vele verenigingen heeft ook T.V.S. zijn eigen clubkleuren. Dit is voor het shirt rood en voor het broekje zwart.

Teneinde de band tussen de leden te verstevigen beschikt TVS over een prachtige website, 'tvsnetpost.nl.’ Op deze site kan een ieder zijn schrijverskwaliteiten kwijt. Het zou aardig zijn als het geschrevene iets met tafeltennis te maken heeft, maar dat hoeft niet altijd. Uiteraard maakt het bestuur veelvuldig gebruik van deze site voor mededelingen, oproepen, inschrijfformulieren, uitslagen en andere wetenswaardigheden. Lees deze site altijd, want je mag niets missen. De site wordt betaalbaar gemaakt door adverteerders. Wij hopen ook dat je de advertentieboodschappen niet over het hoofd ziet.

DE STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1 De vereniging draagt de naam Tafeltennis Vereniging Scherpenzeel en wordt bij afkorting aangeduid met T.V.S. Zij is gevestigd te Scherpenzeel

DUUR

Artikel 2 lid 01 De vereniging is opgericht te Scherpenzeel op vijftien december negentienhonderd vijf en zeventig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

lid 02 Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één juli tot en met dertig juni van ieder jaar.

DOEL

Artikel 3 De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de tafeltennissport te bevorderen en door beoefening van het tafeltennisspel een gezonde ontspanning te brengen, waardoor zowel de lichamelijke als de geestelijke conditie van haar leden wordt bevorderd.

Artikel 4 Zij tracht dit doel langs wettige weg te bereiken en wel door :

a. aansluiting bij de Nederlandse Tafeltennisbond

b. het maken van propaganda voor de tafeltennissport in woord, geschrift en daad

c. het organiseren van wedstrijden en toernooien

d. het behartigen van de belangen van haar leden

e. alle andere wettige middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel bevorderlijk zijn

f. aansluiting bij de Nederlandse Tafeltennisbond van haar leden.

LEDEN

Artikel 5 lid 01 De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden, leden van verdienste en ondersteunende leden.

lid 02 Gewone leden zijn zij, die voor één juli van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

lid 03 Jeugdleden zijn zij, die op één juli van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

lid 04 Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging dan wel jegens de tafeltennissport in het algemeen door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.

lid 05 Leden van verdienste zijn die natuurlijke personen die als lid van de vereniging, voor hun verdienste jegens de vereniging en/of tafeltennissport in het algemeen, door het verenigingsbestuur tot lid van verdienste zijn benoemd.

lid 06 Ondersteunende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbonden hebben tot het storten van een jaarlijkse minimale bijdrage en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Artikel 6 lid 01 Als gewoon lid en jeugdlid kan men worden toegelaten door een schriftelijk verzoek dienaangaande bij het bestuur in te dienen.

Het bestuur beslist over de toelating.

lid 02 Ereleden worden op voorstel van het bestuur of van één/tiende gedeelte van de tot stemmen gerechtigde leden door de algemene ledenvergadering benoemd met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

lid 03 Ondersteunend lid wordt men door schriftelijke aanmelding bij het bestuur dat over de toelating beslist.

lid 04 Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

SCHORSING

Artikel 7 Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste twee maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschap verplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Het bestuur brengt de betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte van de schorsing. Gedurende de periode van schorsen vervallen de rechten, voorvloeiende uit het lidmaatschap.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 8 lid 01 Het lidmaatschap eindigt :

a. door de dood van het lid

b. door opzegging door het lid

c. door opzegging namens de vereniging

d. door ontzetting.

lid 02 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden per de laatste dag van de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap nog een 1/2 jaar door, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

lid 03 Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan per de in lid 2 van dit artikel genoemde data geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op de eerste februari respectievelijk eerste april, juni, augustus, oktober en december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, almede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijk beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).

lid 04 Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en) in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

lid 05 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft niettemin de halfjaarlijkse geldelijke bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

GELDMIDDELEN

Artikel 9 lid 01 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit :

contributies van de gewone leden en jeugdleden, uit de bijdragen van de ondersteunende leden, uit verkrijging krachtens erfstellingen, legaten en schenkingen, uit subsidies, inschrijfgelden, heffingen, omslagen, reveuen van vermogen en tenslotte uit andere, toevallige baten.

lid 02 De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

lid 03 De contributie dient driemaandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan.

BESTUUR

Artikel 10 lid 01 Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering

lid 02 De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de gewone leden benoemd uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 03. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht van vijf of meer leden moet uiterlijk acht en veertig uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en ontvangen zijn.

lid 03 Aan elke voordacht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering.

lid 04 Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen dan is de Algemene Vergadering vrij in haar keus.

lid 05 Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

lid 06 Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt door de Algemene ledenvergadering in functie gekozen.

lid 07 De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldigheid der uitgebrachte stemmen.

lid 08 De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maaanden.

lid 09 De bestuursleden treden om de drie jaar af volgens een door het bestuur op te maken rooster, met dien verstande, dat nimmer de secretaris en penningmeester gelijktijdig aftreden. De aftredende zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

Artikel 11 lid 01 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, De voorzitter en de secretaris tezamen, de voorzitter en de penningmeester tezamen of hun plaatsvervangers, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

lid 02 Voor het beschikken over bank- en girosaldo is de handtekening van de penningmeester voldoende.

lid 03 Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden of bezwaren, verhuren of huren van onroerend goed, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt en voor het aangaan van een sponsorcontract behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

lid 04 Het bestuur is verplicht van de vermogen toestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 12 Een Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het Dagelijks Bestuur (D.B.) coördineert de werkzaamheden, behandelt de dagelijkse zaken en in spoedeisende gevallen algemene zaken die niet behoren tot de specifieke taak van een verenigingsbestuurslid. Het Dagelijks Bestuur doet verslag van zijn verrichtingen in de eerstvolgende bestuursvergadering.

VERGADERINGEN VAN HET VERENIGINGSBESTUUR

Artikel 13 Het verenigingsbestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of drie andere bestuursleden dit wensen. De voorzitter leidt de vergadering, die door de secretaris bijeen wordt geroepen, tenminste vijf dagen voor de datum van de vergadering.

VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 14 Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de andere twee leden dit wensen. De behandeling van eventuele ingekomen stukken en voorstellen wordt door het Dagelijks Bestuur bepaald, alsmede de voorbereidingen van de verenigingsbestuursvergadering.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 15 lid 01 Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

lid 02 De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende status quo laats verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

lid 03 Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

lid 04 Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

lid 05 Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder genoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt dan ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 16 lid 01 De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door Het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. Bij de convocatie worden tevens de agendapunten vermeld.

lid 02 Behalve de in artikel 15 bedoelde jaarvergadering zullen algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te handelen onderwerpen worden verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de algemene ledenvergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig zijn

lid 03 Na ontvangst van een verzoek als in lid 02 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van de algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan een verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeen roept.

Artikel 17 lid 01 Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering

lid 02 De gewone leden hebben één stem. Jeugdleden hebben geen stemrecht. Een lid is niet bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een daartoe gemachtigde.

lid 03 Ereleden en leden van verdienste hebben een adviserende stem, tenzij zij tevens gewoon lid zijn. Ondersteunende leden hebben geen stem.

lid 04 Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens eerstvolgende algemene ledenvergadering.