Tafeltennisvereniging Scherpenzeel

Welkom bij tafeltennisvereniging TVS te Scherpenzeel

Onze vereniging biedt plaats aan jong en oud, recreant of wedstrijdspeler.
TVS is opgericht op 15 december 1975
TVS heeft als doel het stimuleren van lichamelijke ontwikkeling, verbroedering en tolerantie middels tafeltennis.

TVS biedt haar leden niet alleen trainingsmogelijkheden en gelegenheid tot vrij spelen met elkaar.
We organiseren regelmatig activiteiten voor onze leden zoals een kersttoernooi, clubkampioenschappen, een laddercompetitie, feestavond, etc. Deelname aan externe toernooien in de afdeling Midden Nederland en nationaal behoren tot de sportieve mogelijkheden.

Op deze site kunt u kennis maken met alle aspecten van onze vereniging.
Daarnaast nodigen wij u graag uit om eens een kijkje te komen nemen in onze zaal in het splinternieuwe clubgebouw De Breehoek te Scherpenzeel.
Wij zijn tijdens het seizoen wekelijks geopend op maandagavond van 19:30 t/m 23:30

Graag tot ziens,

Het bestuur.

Contributie

Met ingang van 1 juli 2017 gelden de volgende tarieven voor TVS leden.
(Tarieven zijn per jaar en inclusief lidmaatschap NTTB).

 • Recreatie Junior        €  65,- 
 • Competitie Junior      €  95,-
 • Recreatie Senior       € 120,-
 • Competitie Senior     € 170,-
 • Donateur                   €  25,-

Speeldagen

Maandagavond van 19:30 t/m 23:30

.

Zaterdagochtend van 9.30 t/m 12.00 (alleen indien competitie jeugd)

Privacyverklaring TVS Wet AVG

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Tafeltennisvereniging Scherpenzeel, gevestigd in Kulturhus De Breehoek Marktstraat 59  3925 JP te Scherpenzeel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40119213, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@tvsnetpost.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

Onderzoeken of u lid kan worden en

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

NTTB

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

NTTB

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Serge Hoek

E-mail: info@tvsnetpost.nl

Telefoonnummer: +31641597646

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tafeltennis

Tafeltennis of pingpong, heeft - zoals de naam reeds doet vermoeden - heel wat weg van tennis. Het doel van dit spel is de bal met een batje over het net te slaan op de tafelhelft van de tegenstander, op zo'n manier dat deze de bal niet correct of helemaal niet kan terugslaan.

Spelvormen

Tafeltennis kent zeven spelvormen:

 • mannen enkelspel
 • vrouwen enkelspel
 • gemengd enkelspel (waarin een man en een vrouw tegen elkaar spelen, wat dikwijls onder de reguliere mannencompetitie valt)
 • mannen dubbelspel
 • vrouwen dubbelspel
 • gemengd dubbelspel (aan beide kanten van het net één man met één vrouw)
 • teamwedstrijd (iedere gewonnen partij in welke eerdergenoemde spelvorm dan ook levert één punt op voor het team)

Geschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van tafeltennis is alleen te zien in samenhang met andere takken van sport, vooral tennis. Net als bij vele sporten, begon tafeltennis als een sociaal verzetje; het werd vermoedelijk voor het eerst gespeeld - met geïmproviseerd materiaal -ergens in het einde van de 19e eeuw in Engeland door (voornamelijk Aziatische) immigranten, die hun heil in Engeland beproefden vanwege de welvaart die er daar heerste als gevolg van de industriële revolutie. Vermoedelijk stamt uit deze tijd ook de benaming ping-pong, die de autochtone Engelse bevolking spottend aan de sport gaf vanwege het hoge percentage aziatische spelers, bij wijze van ridiculisering van hun taal en cultuur (De ironie hieraan is dat verscheidene vooraanstaande sociaal-antropologen van mening zijn dat de immigranten de sport juist beoefenden uit integratie-gerelateerde motieven). Tafeltennis is, net als badminton en het huidige tennis, afkomstig van het middeleeuwse tennis. Tafeltennis was al populair in de vorige eeuw. In Engeland werd in 1884 octrooi verleend op de naam "Miniature-Indoor-Tennis-Game". Dit spel werd gespeeld met een kleine gummibal (met lucht gevuld). Het spel was ook al vroeg geïntroduceerd in de Verenigde Staten en het is mogelijk dat het eerste materiaal al in 1887 vervaardigd werd. In 1890 werd de celluloidbal 'uitgevonden' door de Engelse ingenieur James Gibb. Rond 1900 was het spel bekend onder de huidige namen ("tafeltennis" en "ping-pong"), en verschillende merknamen als "Gossima", "Flim-Flam", "Pim-Pam" (Frankrijk) en "Whiff-Whaff" (Amerika). In 1926 is de International Table Tennis Federation (ITTF) gevormd in Berlijn met Denemarken, Duitsland, Engeland, Hongarije, India, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Wales en Zweden als leden. Later dat jaar werd de Verenigde Staten ook lid.

Spelregels

Opslag

Voor een goede opslag, ook wel service, dient de bal onbeweeglijk op de open en vlakke handpalm te liggen, waarna deze zo recht mogelijk ten minste 16cm omhoog geworpen moet worden.

Nadat de bal het hoogste punt heeft bereikt moet deze zo geslagen worden dat hij eerst het eigen speelveld raakt, over het net heengaat zonder dit te raken, en daarna het speelvlak van de tegenstander raakt. Indien de bal toch het net raakt, en deze toch nog juist terechtkomt, moet de service opnieuw gedaan worden. Bij een service die de overkant van de tafel niet correct haalt, wordt meteen een punt toegekend aan de tegenstander, zonder eerste fout. Opslagen moeten van achter (het verlengde van de) eindlijn gebeuren en het zicht op de bal mag tijdens de opslag niet geblokkeerd worden voor de tegenstander, de scheidsrechter of de eventuele tweede scheidsrechter. Telkens wanneer er in een set twee punten gescoord zijn, wisselt de service van speler (of team).

Game

De speler die als eerste 11 punten behaalt wint de game, behalve bij een gelijke stand van 10-10. Dan dienen de spelers om beurt te serveren. De eerste speler die dan 2 punten meer heeft dan zijn tegenstander wint de game. Tot 2001 ging een game om 21 gewonnen punten.
Aan het eind van elke game ruilen de spelers van speelhelft. Diegene die in vorige game als eerste serveerde, zal nu als eerste ontvangen. Doorgaans wordt gespeeld tot een speler drie of soms vier games heeft gewonnen, al naargelang het niveau van de competitie. In de laatste game (vijfde in best-of-five, zevende in best-of seven, ook wel "belle" genoemd) wordt nogmaals van speelhelft gewisseld wanneer een speler vijf punten heeft behaald.

Dubbel

In het dubbel dienen de spelers om de beurt te slaan (dus niet zoals bij tennis waar de spelers de keuze hebben) en na het bepalen van de eerste serveerder en eerste ontvanger ligt de service/ontvangstvolgorde vast (2x ontvangen, dan 2x serveren, dan de medespeler). De service dient diagonaal van de rechterhelft van de eigen kant van de tafel naar de andere kant te gaan. Na elke game verandert niet alleen de eerste serveerder maar ook de ontvanger. (Stel: spelers A+B spelen tegen X+Y en A serveerde naar speler X in de vorige game, dan serveert deze nu naar speler Y). In een eventuele 5de of 7de game wisselen de beide teams weer van kant. De speler die normaal aan opslag zou zijn blijft aan opslag maar de ontvangers wisselen. Op het moment dat een team of speler 5 punten behaalt, wisselen beide spelers of beide teams van kant.(Indien normaal speler X moest ontvangen, ontvangt speler Y nu.)

Team (landenwedstrijd)

(Landen)teams komen ook tegen elkaar uit. Elk team bestaat uit drie spelers en er worden maximaal vijf wedstrijden gespeeld, waarvan één wedstrijd een dubbel is. Elke speler mag maximaal twee wedstrijden spelen. Eerst worden twee enkelspelen gespeeld, dan het dubbel en tot slot weer twee enkelspelen. Wanneer een team drie wedstrijden heeft gewonnen, is de ontmoeting afgelopen.

Huishoudelijk reglement T.V.S.

 

 Algemene informatie

 WELKOM BIJ T.V.S.

 DE STATUTEN

 

 HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  

 Tafeltennis Vereniging Scherpenzeel

 Opgericht 15 december 1975

Koninklijk goedgekeurd 13 mei 1976

Lid N.T.T.B.

WELKOM BIJ T.V.S.

Tafeltennisvereniging T.V.S. uit Scherpenzeel is een gezellige recreatieve vereniging die zowel met senioren- en jeugdteams aan de competities deelneemt in het district Midden Nederland. Er worden jaarlijks twee competities gespeeld, de eerste van september tot december, de tweede van januari tot april.

De vereniging is aangesloten bij de NTTB. De NTTB is onze landelijke tafeltennisbond. Door dit lidmaatschap krijgt ieder TVS-lid een NTTB-leden pas.

Naast competitiespelers kent T.V.S. ook diverse recreanten, leden die elke week op maandagavond gezellig een beetje aan lichaamsbeweging doen. Daartoe bestaat de gelegenheid van 20:00 uur tot 23:30 uur in de Breehoek. Deze avond biedt een uitstekende gelegenheid om met andere leden kennis te maken.

Hieronder schemaverdeling van speeldagen en speeltijden.

maandagavond    van 19:00 uur tot 20:00 uur (gehele seizoen voor junioren)

maandagavond    van 20:00 uur tot 23:30 uur (gehele seizoen voor senioren)

zaterdagochtend van 10:00 uur tot 13:00 uur (alleen tijdens thuiswedstrijden jeugdcompetitie)

Voor en na het tafeltennissen kun je terecht in de sfeervolle kantine van de Breehoek. Na het tafeltennissen kun je gebruik maken van de douchefaciliteiten van de Breehoek.

Zoals vele verenigingen heeft ook T.V.S. zijn eigen clubkleuren. Dit is voor het shirt rood en voor het broekje zwart.

Teneinde de band tussen de leden te verstevigen beschikt TVS over een prachtige website, 'tvsnetpost.nl.’ Op deze site kan een ieder zijn schrijverskwaliteiten kwijt. Het zou aardig zijn als het geschrevene iets met tafeltennis te maken heeft, maar dat hoeft niet altijd. Uiteraard maakt het bestuur veelvuldig gebruik van deze site voor mededelingen, oproepen, inschrijfformulieren, uitslagen en andere wetenswaardigheden. Lees deze site altijd, want je mag niets missen. De site wordt betaalbaar gemaakt door adverteerders. Wij hopen ook dat je de advertentieboodschappen niet over het hoofd ziet.

DE STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1                 De vereniging draagt de naam Tafeltennis Vereniging Scherpenzeel en wordt bij afkorting aangeduid met T.V.S. Zij is gevestigd te Scherpenzeel

DUUR

Artikel 2 lid 01       De vereniging is opgericht te Scherpenzeel op vijftien december negentienhonderd vijf en zeventig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

               lid 02       Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één juli tot en met dertig juni van ieder jaar.

DOEL

Artikel 3                 De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de tafeltennissport te bevorderen en door beoefening van het tafeltennisspel een gezonde ontspanning te brengen,   waardoor zowel de lichamelijke als de geestelijke conditie van haar leden wordt bevorderd.

Artikel 4                 Zij tracht dit doel langs wettige weg te bereiken en wel door :

                              a. aansluiting bij de Nederlandse Tafeltennisbond

                              b. het maken van propaganda voor de tafeltennissport in woord, geschrift en daad

                              c. het organiseren van wedstrijden en toernooien

                              d. het behartigen van de belangen van haar leden

                              e. alle andere wettige middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel bevorderlijk zijn

                              f. aansluiting bij de Nederlandse Tafeltennisbond van haar leden.

LEDEN

Artikel 5                 lid 01       De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden, leden van verdienste en ondersteunende leden.

                              lid 02       Gewone leden zijn zij, die voor één juli van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

                              lid 03       Jeugdleden zijn zij, die op één juli van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

                              lid 04       Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging dan wel jegens de tafeltennissport in het algemeen door de algemene                ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.

                              lid 05       Leden van verdienste zijn die natuurlijke personen die als lid van de vereniging, voor hun verdienste jegens de vereniging en/of tafeltennissport in het algemeen, door het verenigingsbestuur tot lid van verdienste zijn benoemd.

                              lid 06       Ondersteunende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbonden hebben tot het storten van een jaarlijkse minimale bijdrage en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Artikel 6                 lid 01       Als gewoon lid en jeugdlid kan men  worden toegelaten door een schriftelijk verzoek dienaangaande bij het bestuur in te dienen.

                                                Het bestuur beslist over de toelating.

                              lid 02       Ereleden worden op voorstel van het bestuur of van één/tiende gedeelte van de tot stemmen gerechtigde leden door de algemene ledenvergadering benoemd met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

                              lid 03       Ondersteunend lid wordt men door schriftelijke aanmelding bij het bestuur dat over de toelating beslist.

                              lid 04       Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

 

SCHORSING

Artikel 7                 Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste twee maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschap verplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Het bestuur brengt de betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte van de schorsing. Gedurende de periode van schorsen vervallen de rechten, voorvloeiende uit het lidmaatschap.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 8                 lid 01       Het lidmaatschap eindigt :

                                             a. door de dood van het lid

                                             b. door opzegging door het lid

                                             c. door opzegging namens de vereniging

                                             d. door ontzetting.

                              lid 02       Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden per de laatste dag van de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap nog een 1/2 jaar door, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

                              lid 03       Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan per de in lid 2 van dit artikel genoemde data geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op de eerste februari respectievelijk eerste april, juni, augustus, oktober en december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, almede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijk beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).

                              lid 04       Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en) in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

                              lid 05       Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft niettemin de halfjaarlijkse geldelijke bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

GELDMIDDELEN

Artikel 9                 lid 01       De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit :

                                             contributies van de gewone leden en jeugdleden, uit de bijdragen van de ondersteunende leden, uit verkrijging krachtens erfstellingen, legaten en schenkingen, uit subsidies, inschrijfgelden, heffingen, omslagen, reveuen van vermogen en tenslotte uit andere, toevallige baten.

                              lid 02       De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

                              lid 03       De contributie dient driemaandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan.

 BESTUUR

Artikel 10               lid 01       Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering

                              lid 02       De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de gewone leden benoemd uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 03. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht van vijf of meer leden moet uiterlijk acht en veertig uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en ontvangen zijn.

                              lid 03       Aan elke voordacht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering.

                              lid 04       Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen dan is de Algemene Vergadering vrij in haar keus.

                              lid 05       Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

                              lid 06       Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt door de Algemene ledenvergadering in functie gekozen.

                              lid 07       De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldigheid der uitgebrachte stemmen.

                              lid 08       De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maaanden.

                              lid 09       De bestuursleden treden om de drie jaar af volgens een door het bestuur op te maken rooster, met dien verstande, dat nimmer de secretaris en penningmeester gelijktijdig aftreden. De aftredende zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

Artikel 11               lid 01       Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, De voorzitter en de secretaris tezamen, de voorzitter en de penningmeester tezamen of hun  plaatsvervangers, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

                              lid 02       Voor het beschikken over bank- en girosaldo is de handtekening van de penningmeester voldoende.

                              lid 03       Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden of bezwaren, verhuren of huren van onroerend goed, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt en voor het aangaan van een sponsorcontract behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

                              lid 04       Het bestuur is verplicht van de vermogen toestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 12               Een Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het Dagelijks Bestuur (D.B.) coördineert de werkzaamheden, behandelt de dagelijkse zaken en in spoedeisende gevallen algemene zaken die niet behoren tot de specifieke taak van een verenigingsbestuurslid. Het Dagelijks Bestuur doet verslag van zijn                           verrichtingen in de eerstvolgende bestuursvergadering.

VERGADERINGEN VAN HET VERENIGINGSBESTUUR

Artikel 13               Het verenigingsbestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of drie andere bestuursleden dit wensen. De voorzitter leidt de vergadering, die door de secretaris bijeen wordt geroepen, tenminste vijf dagen voor de datum van de vergadering.

VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 14               Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de andere twee leden dit wensen. De behandeling van eventuele ingekomen stukken en voorstellen wordt door het Dagelijks Bestuur bepaald, alsmede de voorbereidingen van de verenigingsbestuursvergadering.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 15               lid 01       Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

                              lid 02       De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende status quo laats verstreken boekjaar.  De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

                              lid 03       Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

                              lid 04       Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

                              lid 05       Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder genoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt dan ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 16               lid 01       De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door Het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. Bij de convocatie worden tevens de agendapunten vermeld.

                              lid 02       Behalve de in artikel 15 bedoelde jaarvergadering zullen algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te handelen onderwerpen worden verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de algemene ledenvergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig zijn

                              lid 03       Na ontvangst van een verzoek als in lid 02 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van de algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan een verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeen roept.

Artikel 17               lid 01       Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering

                              lid 02       De gewone leden hebben één stem. Jeugdleden hebben geen stemrecht. Een lid is niet bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een daartoe gemachtigde.

                              lid 03       Ereleden en leden van verdienste hebben een adviserende stem, tenzij zij tevens gewoon lid zijn. Ondersteunende leden hebben geen stem.

                              lid 04       Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Lid worden?

Bij interesse voor lidmaatschap van TVS vult u onderstaand formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Naam *
Telefoon *
E-mail *

* verplicht in te vullen velden

Activiteitenagenda

 • Ladderavond25 Feb -
 • Clubkampioenschap 201906 May -
 • Ladderavond20 May -
 • Dubbeltoernooi03 Jun -

Sponsors

 • Lasbedrijf den Hartog
 • Rema Automaterialen
 • Cluistra Aanhangers BV
 • PJ Milieu BV
 • Dimetra - Holland
 • Brave Ideas BV | Hoek Marketing Support
 • Van Braak Accountants
 • Bikers Best Goldwings
 • Anemone Horse Trucks